ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านอักเสบ และต้านเบาหวาน ของสารสกัดจากลูกผักชี

การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในการต้านอนุมูลอิสระ ต้านอักเสบ และต้านเบาหวาน ของสารสกัด polyphenol ที่แยกได้จากลูกผักชี (Coriandrum sativum; coriander) ทำการวิเคราะห์สารด้วย LC-MS/MS พบสาร polyphenols ต่าง ๆ ได้แก่ vanillic acid, chlorogenic acid, catechin, epicathechin, oleuropein, epicathechin gallate, rutin, gallocathechin และ epigallocathechin ทำการทดสอบในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานและให้สารสกัดลูกผักชีขนาด 25 และ 50 มก./กก.นน.ตัว ผ่านทางปาก เป็นระยะเวลา 28 วัน เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมปกติ กลุ่มควบคุมที่เป็นเบาหวาน และกลุ่มที่เป็นเบาหวานและได้รับยา glibenclamide 2 มก./กก.นน.ตัว ผลการทดสอบพบว่าหนูที่ได้รับสารสกัดจากลูกผักชีมีผลควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหลังงดอาหาร (fasting blood glucose) ปรับปรุงสุขภาพโดยรวมทั้งหมด และยังมีผลต่อการลดระดับไขมันในเลือด จากการตรวจสอบความทนทานกลูโคส (oral glucose tolerance (OGTT)) พบว่ามีผลในการยับยั้งภาวะน้ำตาลในเลือดสูง และทำการทดสอบในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วยการเหนี่ยวนำให้เกิดการบวมบริเวณอุ้งเท้าด้วย carrageenan และให้สารสกัดลูกผักชีขนาด 25 และ 50 มก./กก.นน.ตัว ผ่านทางปาก เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมปกติ กลุ่มควบคุมที่ถูกเหนี่ยวนำให้อุ้งเท้าบวม และกลุ่มที่ถูกเหนี่ยวนำให้อุ้งเท้าบวมและได้รับยา diclofenac 15 มก./กก. ประเมินผลด้วยการวัดร้อยละการลดลงของอาการบวม พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากลูกผักชีมีผลในการต้านการอักเสบ โดยลดการบวมของอุ้งเท้า และเมื่อวัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสารสกัด polyphenol ที่แยกได้จากลูกผักชีด้วยเทคนิค β-carotene discoloration พบค่าการยับยั้งเท่ากับ 53.73% และมีค่าต้านอนุมูลอิสระต่อวิธี DPPH ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 0.005 มคก./มล.

Molecules. 2021;26(2):487. doi: 10.3390/molecules26020487.