การศึกษาทางคลินิกผลของน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากขิงในการต้านอักเสบ บรรเทาอาการเลือดออกบริเวณเหงือก

การศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครจำนวน 31 ราย ทั้งเพศหญิงและชาย อายุ 12 – 35 ปี ที่ติดเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันแบบติดแน่น (fixed orthodontic appliance) โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ให้ใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของ 0.12% chlorhexidine และน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของ 0.5% น้ำมันหอมระเหยจากขิง (Zingiber officinale Roscoe; ginger) และกลุ่มยาหลอก โดยใช้น้ำยาบ้วนปาก 10 มล. นาน 60 วินาที เป็นเวลา 7 วัน เก็บตัวอย่างน้ำลายในช่วงก่อนใช้น้ำยาบ้วนปาก ช่วง 1 และ 15 นาทีหลังจากใช้น้ำยาบ้วนปาก ในวันแรกและวันที่ 7 ของการทดสอบ เพื่อประเมินผลการทดสอบ ผลการทดสอบพบว่ากลุ่มที่ใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากขิงมีผลต่อการยับยั้งแบคทีเรียต้นเหตุของปัญหาช่องปาก Streptococcus mutans ใกล้เคียงกับกลุ่มที่ให้ใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของ chlorhexidine แต่คุณสมบัติการคงอยู่ในช่องปาก (substantivity) ต่ำ น้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากขิงมีผลในการควบคุมคราบจุลินทรีย์ dental biofilm และลดอาการเลือดออกบริเวณเหงือก จากการประเมินเกี่ยวกับรสสัมผัส (sensory analysis: flavor) มีค่าคะแนนต่ำทั้งกลุ่มที่ใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของ chlorhexidine และน้ำมันหอมระเหยจากขิง จากผลการทดสอบสรุปได้ว่าน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของ 0.5% น้ำมันหอมระเหยจากขิงมีผลต้านการอักเสบ บรรเทาอาการเลือดออกบริเวณเหงือก อย่างไรก็ตามควรมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับรสชาติของน้ำยาบ้วนปาก

Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2021;159(1):21-9. doi: 10.1016/j.ajodo.2019.10.025.