ฤทธิ์ยับยั้งความเป็นพิษของหัวใจของสารแอนโทไซยานิน (anthocyanins) จากมันม่วง

การทดสอบฤทธิ์ของสารแอนโทไซยานิน (anthocyanins) จากมันม่วง[Ipomoea batatas (L.) Lam.; purple sweet potato]ต่อการยับยั้งความเป็นพิษของหัวใจจากการเหนี่ยวนำด้วย doxorubicinจากการวิเคราะห์ด้วย High Performance Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (HPLC-MS) พบสาร anthocyaninsที่เป็นองค์ประกอบหลัก ได้แก่ สาร cyanidin (62.9%) และ peonidin(21.46%) และทำการทดสอบในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจของหนูแรทชนิด H9C2 ในหลอดทดลองพบว่าสาร anthocyaninsจากมันม่วงมีฤทธิ์ลดการหลั่งสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบ Nitric Oxide (NO)และtumor necrosinffactoe-alpha (TNF-α) ที่เพิ่มขึ้นจากการเหนี่ยวนำด้วย doxorubicinและลดการหลั่งของ trimethylamine oxide (TMAO), lactic dehydrogenase (LDH) และcreatine kinase (CK)จากกล้ามเนื้อหัวใจที่ถูกทำลาย และการทดสอบในหนูเม้าส์โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกเป็นควบคุมปกติจะได้รับน้ำเกลือทุกวัน กลุ่มที่ 2 จะได้รับน้ำเกลือติดต่อกัน 25 วัน และถูกเหนี่ยวนำให้ความเป็นพิษของหัวใจด้วยการฉีดdoxorubicin 1.3 มก./กก. เข้าทางช่องท้อง ในวันที่ 26, 27 และ 28 ของการทดสอบ กลุ่มที่ 3 และ 4 จะได้รับสาร anthocyaninsจากมันม่วง 100 และ 200 มก./กก./วัน ตามลำดับ และถูกเหนี่ยวนำให้ความเป็นพิษของหัวใจด้วยการฉีด doxorubicin 1.3 มก./กก. เข้าทางช่องท้อง ในวันที่ 26, 27 และ 28 ของการทดสอบ ผลการทดสอบพบว่าสาร anthocyaninsจากมันม่วง มีฤทธิ์ยับยั้ง NO และ malondialdehyde (MDA)ในเนื้อเยื่อหัวใจ ในขณะเดียวกันยังมีผลในการลดระดับ LDH, CK, TNF-α และ TMAO ในซีรัมและเนื้อเยื่อหัวใจเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสาร anthocyaninsจากมันม่วง จากการตรวจทางพยาธิวิทยาพบว่าสาร anthocyaninsจากมันม่วงมีฤทธิ์ป้องกันการเกิดความเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของหัวใจ จากผลการทดสอบสรุปได้ว่าสาร anthocyaninsจากมันม่วงมีฤทธิ์ยับยั้งความเป็นพิษของหัวใจจากการเหนี่ยวนำด้วย doxorubicin ในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง

J Food Biochem. 2021;45(9):e13869. doi: 10.1111/jfbc.13869.