ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ผิวหนังkeratinocytes จากการฉายรังสีUVB ของสารสกัดมะขามป้อม

การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้ำคั้นจากผลมะขามป้อมสด ด้วยวิธี hydroxyl radical scavenging, superoxide anion radical scavenging, H2O2 scavenging, ferric reducing antioxidant power (FRAP)และ oxygen radical absorbance capacity (ORAC) พบว่าสารสกัดสามารถต้านอนุมูลอิสระได้ในการทดสอบทุกวิธี โดยค่า IC50 ในการจับกับอนุมูลอิสระ hydroxyl, superoxide anion และ H2O2 เท่ากับ 282.49±17.59, 14.94±0.15 และ 1.46±0.37 มคก./มล. ตามลำดับ มีค่า FRAP value เท่ากับ 4279.86±269.84ไมโครโมลสมมูลของ FeSO4/ก. และค่า ORACvalue เท่ากับ 5480±554.43 ไมโครโมลสมมูลของ trolox (trolox equivalent, TE)/ก. และการศึกษาในเซลล์keratinocyte(HaCaT) ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยรังสี UVB ของสารสกัดน้ำคั้นผลมะขามป้อม ความเข้มข้น 10, 50 และ 100 มคก./มล. พบว่าสารสกัดมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยลดการสร้าง reactive oxygen species, ลดระดับของsuperoxideanion และ H2O2 ในเซลล์เพิ่มระดับของเอนไซม์ catalase แต่ไม่มีผลต่อเอนไซม์ super oxide dismutase และ glutathione peroxidaseเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับสารสกัด นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ โดยยับยั้ง transcription factor ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ ได้แก่ activator protein-1 (AP-1) และnuclear factor-κB (NF-κB) และยับยั้งการหลั่งของ prostaglandin E2 (PGE2) ซึ่งสารสำคัญที่พบในสารสกัด ได้แก่ วิตามินซี, chlorogenic acid, ellagic acid, gallic acid และ quercetin

Antioxidants. 2021;10,703. doi: 10.3390/antiox10050703.