ประสิทธิภาพในการต้านสิวของสารสกัดผลมะขามป้อม

การศึกษาประสิทธิภาพของแคปซูลสารสกัดจากผลมะขามป้อมในการต้านสิว โดยทดสอบในอาสาสมัครที่เป็นสิว อายุ 15-40 ปี จำนวน 24 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ให้รับประทานแคปซูลสารสกัดผลมะขามป้อม (1 แคปซูล ประกอบด้วยสารสกัด 250 มก.) วันละ 2 ครั้งๆ ละ 2 แคปซูล หลังอาหาร เป็นเวลา 60 วัน และกลุ่มควบคุมที่ให้รับประทานแคปซูลที่ประกอบด้วยแป้งข้าวโพด ประเมินผลโดยวัดความชุ่มชื้นของผิว, ประเมินระดับความรุนแรงและจำนวนของสิวตามแบบประเมินAcne global severity score, ประเมินคุณภาพชีวิตด้วยแบบสอบถาม Dermatology Life Quality Index, วัดระดับของ IgE และความสามารถต้านอนุมูลอิสระโดยรวม (total antioxidant capacity, TAC) ในเลือด พบว่าสารสกัดจากผลมะขามป้อมมีผลเพิ่มความชุ่มชื้นของผิว, ลดจำนวนสิวและระดับความรุนแรงของสิวได้เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม อาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่ม มีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้สารสกัดยังมีผลเพิ่มระดับของ TAC และลดระดับ IgE ของอาสาสมัคร ซึ่งแสดงถึงฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด

Int J Pharm Sci Res. 2021;12(7):3832-8.