ผลการยับยั้งคราบจุลินทรีย์ของการอมกลั้วปาก(oilpulling) ด้วยน้ำมันงาและน้ำมันมะพร้าว

การศึกษาเปรียบเทียบผลในการยับยั้งการเกิดคราบจุลินทรีย์ (plaque)ของการอมกลั้วปาก (oil pulling) ด้วยน้ำมันงาหรือน้ำมันมะพร้าวในอาสาสมัคร จำนวน 24 คน อายุ 19-39 ปี ด้วยวิธี 4-dayplaque regrowth study โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มที่ให้อมกลั้วปากด้วยน้ำมันงาสกัดเย็น และกลุ่มให้อมกลั้วปากด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ขนาด 10 มล. วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 15-20 นาที หลังอาหารเช้าและเย็น เป็นเวลา 4 วัน หลังจากนั้นทำการสลับกลุ่มทดสอบ โดยมีช่วงหยุดพัก (wash out) 14 วัน ประเมินผลจากตัวชี้วัด ได้แก่ ดัชนีคราบจุลินทรีย์ (plaque index), ดัชนีสภาพเหงือก (gingival index), ดัชนีคราบสีของฟัน (stain index) และการมีเลือดออกภายหลังใช้เครื่องมือตรวจปริทันต์ (bleeding on probing)พบว่าการอมกลั้วปากด้วยน้ำมันงาหรือน้ำมันมะพร้าวสามารถยับยั้งการเกิดคราบจุลินทรีย์ และขจัดคราบฟันได้ไม่แตกต่างกัน

Int J Dent Hygiene.2021;00:1-7. doi: 10.1111/idh.12532.