ประสิทธิภาพในการปกป้องหัวใจของน้ำมันเมล็ดเทียนดำและน้ำมันเมล็ดองุ่น

การทดสอบประสิทธิภาพในการปกป้องหัวใจของน้ำมันเมล็ดเทียนดำ (Nigella sativa seed oil; NSO) และน้ำมันเมล็ดองุ่น (Vitis vinifera, grape seed oil: GSO) ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะหัวใจอักเสบและขาดเลือดด้วย isoproterenol (ISO) โดยแบ่งหนูเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ป้อนน้ำเกลือ (saline solution) 0.4 มล./นน.ตัว 100 ก./วัน (กลุ่มควบคุม), กลุ่มที่ 2 ป้อนน้ำเกลือและได้รับ ISO (ISO), กลุ่มที่ 3 ป้อน NSO 0.4 มล./นน.ตัว 100 ก./วัน และได้รับ ISO (NSO), และกลุ่มที่ 4 ป้อน GSO 0.4 มล./นน.ตัว 100 ก./วัน (GSO) และได้รับ ISO ทำการทดสอบนาน 14 วัน และในวันที่ 14 หนูกลุ่มที่ 2-4 จะได้รับการฉีด ISO ขนาด 45 มก./กก. เข้าทางช่องท้องเพียงครั้งเดียว ทำการตรวจวัด Electrocardiography (ECG) ก่อนให้สารทดสอบและหลังจากให้ ISO 24 ชม. หลังจากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ผลเลือดและพิสูจน์ซาก เมื่อสิ้นสุดการทดสอบว่าทั้ง NSO และ GSO สามารถลดความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่าง รวมทั้งช่วยลดระดับสารก่อการอักเสบ (interleukin (IL)-1β , IL-6, และ tumor necrosis factor (TNF)-α) และ creatine kinase ที่เพิ่มขึ้นจากการเหนี่ยวนำด้วย ISO ได้ โดย NSO และ GSO มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน การวิเคราะห์ทางเคมีพบว่าสารสำคัญใน NSO คือสารในกลุ่ม flavonoids และอนุพันธ์ของ thymol ในขณะที่สารสำคัญใน GSO คือสาร catechin และสารในกลุ่ม phenolic acids จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า น้ำมันเมล็ดเทียนดำและน้ำมันเมล็ดองุ่นมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและปกป้องหัวใจจากการเหนี่ยวนำด้วย isoproterenol

Molecules. 2021;26(11):3221. doi:10.3390/molecules26113221.