ผลของน้ำมันกุหลาบในการรักษาโรคกรดไหลย้อน

การศึกษาผลในการรักษาโรคกรดไหลย้อนของน้ำมันกุหลาบมอญ (Rosa damascena) ซึ่งสกัดด้วยวิธีการแช่กลีบกุหลาบในน้ำมันงา เป็นเวลา 25 วัน ในผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อน จำนวน 70 คน อายุ 16-80 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับแคปซูลน้ำมันกุหลาบมอญ ขนาด 1 ก. ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารครึ่งชม. และกลุ่มที่ได้รับยา omeprazole ขนาด 20 มก. วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารครึ่งชม. ประเมินผลด้วยแบบสอบถาม gastroesophageal reflux questionnaire (GERQ) เมื่อเข้ารับการรักษาครั้งแรก และที่เวลา 10 และ 20 วันต่อมา พบว่าน้ำมันดอกกุหลาบมีผลช่วยบรรเทาอาการสำคัญของโรคกรดไหลย้อน เช่น แสบร้อนกลางอก, รู้สึกเปรี้ยวหรือขมในลำคอ, เจ็บแน่นกลางอก และภาวะกลืนลำบากได้เหมือน กับยา omeprazole และไม่เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย

Complement Ther Clin Pract. 2021;43:101361. doi: 10.1016/j.ctcp.2021.101361.