ผลของสารสกัดกระเทียมต่อระดับไขมัน การอักเสบ และตัวชี้วัดโรคหัวใจและหลอดเลือด ในผู้ป่วยที่ฟอกไต

การศึกษาแบบสุ่มปกปิดทั้ง 2 ฝ่ายและข้ามกลุ่ม (double-blind, randomized clinical trial, crossover study) ในผู้ป่วยที่ฟอกไต (hemodialysis) จำนวน 70 คน (ผู้ชาย 38 คน ผู้หญิง 32 คน) อายุระหว่าง 18 - 70 ปี แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานสารสกัดผงกระเทียมชนิดเม็ด ขนาด 300 มก. วันละ 2 ครั้ง กลุ่มที่ 2 ให้รับประทานยาหลอกในขนาดที่เท่ากัน นาน 8 สัปดาห์ จากนั้นทำการสลับกลุ่มโดยมีช่วงพัก 6 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดผงกระเทียมชนิดเม็ด มีระดับไขมันชนิด Oxidized Low-Density Lipoprotein (OxLDL), homocysteine และไตรกลีเซอไรด์ในเลือดลดลง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม นอกจากนี้ยังมีผลลดอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงใน 1 ชั่วโมง (Erythrocyte sedimentation rate) และ high sensitivity C-reactive protein ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอักเสบ จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่า สารสกัดผงกระเทียมชนิดเม็ด มีผลลดระดับไขมัน และลดการอักเสบ ซึ่งสามารถป้องกันภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่ฟอกไตได้

Evid Based Complement Alternat Med. 2021:6667453. doi.: 10.1155/2021/6667453.