ฤทธิ์บรรเทาอาการวิตกกังวลก่อนการผ่าตัดต้อกระจกจากน้ำมันหอมระเหยของดอกลาเวนเดอร์

การศึกษาทางคลินิกแบบไปข้างหน้า มีการสุ่มและมียาหลอกเป็นกลุ่มควบคุม (Single-center prospective randomized placebo-controlled trial) ในผู้ป่วยที่รอรับการผ่าตัดต้อกระจกจำนวน 75 คน โดยสุ่มแยกผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับน้ำมันหอมระเหยของดอกลาเวนเดอร์ในรูปแบบของสุคนธบำบัด (lavender aromatherapy) กลุ่มที่ 2 ได้รับน้ำมันเมล็ดองุ่น (กลุ่มควบคุม) และทำการประเมินอาการวิตกกังวลด้วย State-Trait Anxiety Inventory และการเฝ้าสังเกตสัญญาณชีพ (Vital signs) จากผลการทดลองพบว่า กลุ่มที่ได้รับน้ำมันหอมระเหยของดอกลาเวนเดอร์มีอาการวิตกกังวลน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่า การใช้น้ำมันหอมระเหยของดอกลาเวนเดอร์ในรูปแบบของสุคนธบำบัดสามารถช่วยบรรเทาอาการวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดต้อกระจกได้

J Perianesth Nurs. 2020;35(4):403-406. doi: 10.1016/j.jopan.2019.12.004.