ฤทธิ์บรรเทาอาการบวมของเท้าและขาระหว่างตั้งครรภ์ของน้ำมันเมล็ดองุ่นและน้ำมันเมล็ดอัลมอนด์

การศึกษาทางคลินิกแบบมีการสุ่มในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ครั้งแรก (primigravidae) อายุระหว่าง 18-35 ปี มีอายุครรภ์ 30-40 สัปดาห์ และมีอาการบวมของเท้าและขา (physiological leg edema) โดยสุ่มแยกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน กลุ่มที่ 1 นวดเท้า (foot massage) ด้วยน้ำมันเมล็ดองุ่น (grape seed oil) กลุ่มที่ 2 นวดเท้าด้วยน้ำมันเมล็ดอัลมอนด์ (sweet almond oil) และกลุ่มที่ 3 ไม่มีการนวด โดยการนวดจะทำที่เท้าทั้ง 2 ครั้ง ข้างละ 10 นาที วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 5 วัน ทำการวัดขนาดเส้นรอบวงของเท้า (foot circumferences) 2 ครั้งคือ ในวันที่ 1 ก่อนการนวด และในวันที่ 5 หลังการนวด พบว่า กลุ่มที่นวดเท้าด้วยน้ำมันเมล็ดองุ่นและน้ำมันเมล็ดอัลมอนด์มีขนาดเส้นรอบวงของเท้าและอาการขาบวมลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่มีการนวด (P = 0.001) และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่นวดด้วยน้ำมันเมล็ดองุ่นและน้ำมันเมล็ดอัลมอนด์พบว่าให้ผลไม่แตกต่างกัน (P = 0.865) แสดงให้เห็นว่าการนวดเท้าด้วยน้ำมันเมล็ดองุ่นและน้ำมันเมล็ดอัลมอนด์สามารถบรรเทาอาการบวมของเท้าและขาระหว่างตั้งครรภ์ได้

Evid Based Complement Alternat Med. 2020;6835814. doi: 10.1155/2020/6835814.