การประเมินผลต้านการอักเสบของยาอมมะรุมและยาอมหญ้าดอกขาวในผู้ที่สูบบุหรี่

การศึกษาในผู้ที่สูบบุหรี่ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการอักเสบในช่องปากเล็กน้อยถึงปานกลาง จำนวน 93 คน อายุ 18-65 ปี ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับยาอมซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัดจากใบมะรุม (1 เม็ด มีปริมาณสารสกัด 145.86 มก.) กลุ่มที่ได้รับยาอมซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัดจากใบมะรุมและสารสกัดจากส่วนเหนือดินหญ้าดอกขาว (1 เม็ด มีปริมาณสารสกัด 129.64 มก./เม็ด) และกลุ่มควบคุมซึ่งได้รับยาหลอก โดยให้อมยาอม วันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 1 เม็ด หลังอาหารเช้า กลางวัน และเย็น เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่ามีผู้ที่อยู่จนครบการศึกษา จำนวน 67 คน ในกลุ่มที่ได้รับยาอมสารสกัดจากใบมะรุม จะมีการอักเสบในช่องปากลดลงมากกว่ากลุ่มอื่น และค่าดัชนีเหงือกอักเสบ (gingival index) ของกลุ่มที่ได้รับยาอมสารสกัดจากใบมะรุม และกลุ่มที่ได้รับยาอมสารสกัดจากใบมะรุมและสารสกัดจากหญ้าดอกขาว จะลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม แสดงว่ายาอมสารสกัดจากใบมะรุมและสารสกัดจากหญ้าดอกขาว มีผลในลดการอักเสบในช่องปากและการอักเสบของเหงือก ซึ่งจะช่วยให้สุขภาพในช่องปากของผู้ที่สูบบุหรี่ดีขึ้นได้

Plants. 2021, 10, 1336. doi: 10.3390/plants10071336.