ฤทธิ์ของสารสกัดจากดอกอัญชันในการยับยั้งกระบวนการไกลเคชันและความเสียหายของดีเอ็นเอจากภาวะเครียดออกซิเดชัน

การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดน้ำจากดอกอัญชันต่อการยับยั้งการเกิดไกลเคชัน โดยทดสอบในโปรตีนโปรตีนอัลบูมินจากวัว (Bovine serum albumin) ที่ถูกเหนี่ยวนําด้วยสาร methylglyoxal พบว่าสารสกัดความเข้มข้น 0.25-1 มก./มล. สามารถยับยั้งการเกิดไกลเคชันของโปรตีนได้ โดยลดการเกิด fluorescent advanced glycation endproduct ซึ่งสารสกัดที่ความเข้มข้น 1 มก./มล. จะให้ผลดีที่สุดในการยับยั้ง แต่ฤทธิ์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับสารมาตรฐาน aminoguanidine (1 มก./มล.) สารสกัดยังมีผลป้องกันการเกิด protein oxidation โดยลดระดับของ protein carbonyl และป้องกันการลดลงของ thiol group สำหรับการทดสอบในดีเอ็นเอที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชันด้วย methylglyoxal/lysine/CuSO4 model และสาร 2,2′-azobis(2- methylpropionamidine) dihydrochloride (AAPH) พบว่าสารสกัดดอกอัญชัน ความเข้มข้น 0.25-1 มก./มล. สามารถป้องกันความเสียหายของดีเอ็นเอ โดยลดการแตกหักของสาย ดีเอ็นเอ (DNA strand breakage) ได้ในการทดสอบทั้ง 2 วิธี และยับยั้งอนุมูลอิสระ superoxide anion และ hydroxyl radicals นอกจากนี้สารสกัดยังสามารถดักจับ methylglyoxal ได้โดยตรง สรุปว่าสารสกัดจากดอกอัญชันมีฤทธิ์ในการป้องกันกระบวนการโปรตีนไกลเคชัน และป้องกันความเสียหายของดีเอ็นเอจากภาวะเครียดออกซิเดชันได้

BMC Complement Med Ther. 2021, 21:80, doi.org/10.1186/s12906-021-03255-9.