ผลของการรับประทานน้ำทับทิมเข้มข้นต่อปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้หญิงที่มีถุงน้ำหลายใบในรังไข่

กลุ่มอาการถุงน้ำหลายใบในรังไข่ (polycystic ovary syndrome) เป็นกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้หญิงวัยก่อนหมดประจำเดือน ประมาณ 6-18% ของผู้หญิงทั่วโลก ผู้ป่วยที่มีภาวะถุงน้ำหลายใบในรังไข่ จะ มีความเสี่ยงสูงต่อภาวะการดื้อต่ออินซูลิน โรคอ้วน โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และภาวะ ฮอร์โมน androgen มากกว่าปกติ (hyperandrogenism) เมื่อเทียบกับคนที่มีสุขภาพดี ในการศึกษาผลของน้ำทับทิมเข้มข้น (concentrated pomegranate juice) ที่มีต่อปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้หญิงที่มีถุงน้ำหลายใบในรังไข่ โดยศึกษาในผู้หญิง จำนวน 44 คน ที่มีอายุ 18-40 ปี และมีค่าดัชนีมวลกาย ≥ 25 กก./ตร.ม. แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ให้รับประทานน้ำทับทิมเข้มข้น ปริมาณ 45 มล. ต่อวัน ร่วม กับน้ำ 180 มล. ในตอนบ่าย เป็นเวลา 8 สัปดาห์ และกลุ่มควบคุม ทำการประเมินผลในช่วงเริ่มต้น (base-line) และเมื่อสิ้นสุดการศึกษา พบว่ากลุ่มที่รับประทานน้ำทับทิมเข้มข้น จะมีค่าดัชนีมวลกาย ความดันโลหิต ระดับอินซูลิน ค่า Homeostasis insulin resistance (HOMA-IR) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดภาวะดื้ออินซูลิน ไตรกลีเซอ-ไรด์ และอัตราส่วนไตรกลีเซอไรด์/ไขมัน HDL ในเลือดลดลง เมื่อเทียบกับค่าเริ่มต้น และเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม พบว่าความดันโลหิต ไตรกลีเซอไรด์ และอัตราส่วนไตรกลีเซอไรด์/ไขมัน HDL ในเลือดของผู้ป่วยที่รับประทานน้ำทับทิมเข้มข้นมีค่าลดลง ขณะที่ระดับของไขมัน LDL และ HDL เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังไม่พบผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายจากการรับประทานน้ำทับทิมเข้มข้น จะเห็นว่าการรับประทานน้ำทับทิมมีผลดีต่อความดันโลหิต ไตรกลีเซอไรด์ และอัตราส่วนไตรกลีเซอไรด์/ไขมัน HDL ในผู้หญิงที่มีภาวะถุงน้ำหลายใบในรังไข่ แต่เนื่องจากน้ำทับทิมมีผลเพิ่มระดับไขมัน LDL-C ดังนั้นผู้ป่วยมีความควรระมัดระวังในการรับประทาน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาประโยชน์โดยรวมของน้ำทับทิมเข้มข้น จะพบว่าสามารถนำมารับประทานเสริมควบ คู่ไปกับการรักษาตามปกติสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะถุงน้ำหลายใบในรังไข่ได้

Phytother Res. 2021;35:442-51.