ผลของสารสกัดจากวอเตอร์เครสต่อระดับไขมันและสารบ่งชี้ภาวะเครียดออกซิเดชันในคนอ้วนที่มีความพิการทางร่างกาย

การศึกษาในคนอ้วนที่มีความพิการทางร่างกาย (มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 25) จำนวน 34 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ให้รับประทานสารสกัดจากวอเตอร์เครส [watercress (Nasturtium officinale) hydroglycolic extract] ขนาด 750 มก./กก./วัน หลังอาหารเช้า เป็นเวลา 5 สัปดาห์ และกลุ่มควบคุมที่ได้รับยาหลอก พบว่ามีผู้เข้าร่วมจนครบการศึกษา จำนวน 30 คน โดยกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากวอเตอร์เครส จะมีระดับของไขมันชนิด LDL, creatinine และการเกิดออกซิเดชันของไขมัน (lipid peroxidation) ลดลง แต่ไม่มีผลต่อระดับของคอเลสเตอรอลรวม, ไตรกลีเซอร์ไรด์, ไขมันชนิด HDL, ยูเรีย, เอนไซม์ catalase, super-oxide dismutase, alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase และ gamma-glutamyl transpeptidase และไม่พบผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากวอเตอร์เครส

Phytother Res. 2021;35:2211-9.