ผลของสารสกัดจากเปลือกทับทิมและใบฝรั่งในการยับยั้งเชื้อ Escherichia coli ที่ดื้อยา

สารสกัด 95% เอทานอลจากเปลือกทับทิมและใบฝรั่ง ความเข้มข้น 1.63, 3.125, 6.25 และ 12.50 มก./มล. มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Escherichia coli ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ (multidrug resistant E. coli) ซึ่งแยกได้จากลูกสุกรที่เป็นโรคท้องร่วง จำนวน 50 ชนิด โดยมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดของสารสกัดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ (MIC) เท่ากับ 5.94 และ 9.44 มก./มล. ตามลำดับ ซึ่งสารสกัดจากเปลือกทับทิมจะมีฤทธิ์ดีกว่าสารสกัดจากใบฝรั่งในการต้านเชื้อ E. coli ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการใช้สารสกัดจากสมุนไพรในการป้องกันและยับยั้งเชื้อ E. coli ที่มีความดื้อต่อยาสูง และสามารถนำมาทดแทนยาปฏิชีวนะในฟาร์มเลี้ยงสุกรแบบอินทรีย์ได้

Songklanakarin J Sci Technol. 2021;43(1):45-9.