ผลของสารสกัดจากใบกระท่อมต่อตับของหนูเม้าส์

การศึกษาผลของสารสกัด 96% เอทานอลจากใบกระท่อมต่อตับของหนูเม้าส์ โดยแบ่งหนูออกเป็น 5กลุ่ม ได้แก่ (A) กลุ่มควบคุม (B) กลุ่มที่ได้รับน้ำกลั่น ขนาด 0.5 มล./ 20 ก. นน.ตัว (C) กลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากใบกระท่อม ขนาด 0.15 มก./20 ก. นน.ตัว (D) กลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากใบกระท่อม ขนาด 0.30 มก./20ก. นน.ตัว และ (E) กลุ่มที่ได้รับยา silymarin ขนาด 0.70 มก./20 ก. นน.ตัว ทำการศึกษาเป็นเวลา 7 วันประเมินผลจากค่าของเอนไซม์ในเลือดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตับ ได้แก่ alanine transaminase (ALT), aspartate transaminase (AST) และลักษณะจุลพยาธิวิทยาของตับ พบว่าหนูที่ได้รับสารสกัดใบกระท่อมทั้ง 2 ขนาด มีค่าของเอนไซม์ ALT และ AST สูงขึ้น และตับเกิดความเสียหายมากกว่า เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และกลุ่มที่ได้รับยา silymarin โดยสารสกัดใบกระท่อมที่ขนาดสูง จะเกิดผลเสียตับมากกว่าขนาดต่ำ แสดงว่าการได้รับสารสกัดจากใบกระท่อมในขนาดสูง จะมีผลต่อการทำงานของตับและทำให้ตับเกิดความเสียหายได้

Pharmacogn J. 2021;13(1):179-84.