ผลของสารสกัดจากสมอไทยต่อความผิดปกติของการทำงานของเยื่อบุผนังหลอดเลือด การอักเสบ และระดับไขมันในผู้ป่วยเบาหวาน

การศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งมีระดับน้ำตาลในเลือด 110-126 มก./ดล. จำนวน 60 คน อายุ 30-65 ปี ซึ่งแบ่งออกเป็น กลุ่มที่ได้รับแคปซูลสารสกัดน้ำจากผลสมอไทย ขนาด 250 และ 500 มก. วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เปรียบเทียบผลกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ประเมินผลการศึกษาการทำงานของเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดโดยการวัดค่า refractive index ด้วยเครื่อง digital volume plethysmography, ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือด ได้แก่ nitric oxide, ตัวชี้วัดภาวะ oxidative stress ได้แก่ malondialdehyde และ glutathione, ตัวชี้วัดการอักเสบ ได้แก่ high sensitivity C-reactive protein, ค่าน้ำตาลสะสมในเลือด (glycosylated hemoglobin; HbA1c) และระดับไขมันในเลือด พบว่าสารสกัดสมอไทยทั้ง 2 ขนาด มีผลทำให้การทำงานของเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดดีขึ้น ระดับของ nitric oxide, glutathione และไขมันชนิด HDL สูงขึ้น ขณะที่ระดับของ malondialdehyde, HbA1c, high sensitivity C-reactive protein, คอเลสเตอรอลรวม, ไตรกลีเซอร์ไรด์, ไขมันชนิด LDL และ VLDL ในเลือดลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยสารสกัดขนาด 500 มก. จะให้ผลดีกว่าขนาด 250 มก. จะเห็นได้ว่าสารสกัดน้ำจากสมอไทยโดยเฉพาะที่ขนาด 500 มก. วันละ 2 ครั้ง มีผลช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดที่กล่าวมาแล้วในผู้ป่วยเบาหวานได้

Phytother Res. 2020;34:3226-35.