ผลของสารสกัดกระเจี๊ยบแดงที่มีต่อเภสัชพลศาสตร์ของยาแอสไพริน

การศึกษาผลของสารสกัดน้ำจากกระเจี๊ยบแดงที่มีต่อเภสัชพลศาสตร์ (pharmacodynamics) ของยาแอสไพรินในหนูแรท โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มที่ได้รับสารสกัดน้ำจากกระเจี๊ยบแดง ขนาด 12.5, 25 และ 50 มก. /200 ก. นน.ตัว เป็นเวลา 7 วัน จากนั้นจะได้รับยาแอสไพริน ขนาด 2 มก./200 ก. นน.ตัว ร่วมกับสารสกัด ในวันที่ 7 ของการศึกษา เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม, กลุ่มที่ได้รับยาแอสไพริน (2 มก./200 ก. นน.ตัว) และกลุ่มที่ได้รับสารสกัด (50 มก./200 ก. นน.ตัว) เพียงอย่างเดียว ประเมินผลจากระยะเวลาเกิดเลือดออก (bleeding time) ด้วยวิธี tail bleeding time assay, อัตราการรอดชีวิต (survival rate) ด้วยวิธี pulmo-nary thromboembolism model และจำนวนของลิ่มเลือด (microthrombus) ซึ่งทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดของหนู ผลการศึกษาพบว่า การให้สารสกัดและแอสไพรินร่วมกันไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อระยะเวลาเกิดเลือดออก จำนวนสัตว์ที่รอดชีวิต และจำนวนของลิ่มเลือด ดังนั้นสรุปได้ว่าสารสกัดน้ำจากกระเจี๊ยบแดงไม่มีผลต่อค่าเภสัชพลศาสตร์ของยาแอสไพริน

Pharmacog J. 2021;13(2):563-9.