การศึกษาผลของการรับประทานสารสกัดใบสะเดาต่อยาต้านมาลาเรีย artesunate

การศึกษาผลของการรับประทานสารสกัดน้ำจากใบสะเดา (Azadirachta indica A.Juss.) ก่อนการได้รับยาต้านมาลาเรีย artesunate โดยป้อนด้วยสารสกัดน้ำจากใบสะเดา ขนาด 100 และ 200 มก./กก. ตามลำดับ ให้แก่หนูเม้าส์เพศผู้ ติดต่อกันเป็นเวลา 5 วัน จากนั้นป้อนด้วยยา artesunate ขนาด 10 มก./กก. ต่ออีก 5 วัน ผลการศึกษาพบว่าระดับค่าชีวเคมีในเลือดที่บ่งถึงความผิดปกติของตับและไต ได้แก่ alanine aminotransferase, gamma glutamyltransferase, urea, creatinine, interleukin 1β และ tumor necrosis factor α ในสัตว์ทดลองที่ได้รับสารสกัดจากใบสะเดาก่อนการได้รับยามีค่าเพิ่มขึ้น 16.5, 21.7, 9.2, 6.9, 9.1 และ 9.1% ตามลำดับ ระดับของ malondialdehye เพิ่มขึ้น 57.8% ในขณะที่กลูต้าไธโอนซึ่งทำหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระในตับมีค่าลดลง 13.4% นอกจากนี้ผลจากการศึกษาลักษณะทางจุลกายวิภาคของตับ พบการคั่งของเลือดและเกิดเซลล์ตายแบบ necrosis ในเนื้อเยื่อตับเฉพาะในสัตว์ทดลองกลุ่มที่ได้รับสารสกัดน้ำจากใบสะเดาร่วมกับยา artesunate การศึกษานี้จึงแสดงให้เห็นว่าการรับประทานสารสกัดน้ำจากใบสะเดาก่อนการได้รับยาต้านมาลาเรีย artesunate ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อตับและไต และอาจเป็นประโยชน์ในการการจัดลำดับของการรับประทานสมุนไพรและยาในอนาคต

Toxicol Res Appl. 2021:5;1-10.