ฤทธิ์ต้านปวดและแก้ไข้ของยาเม็ดฟ้าละลายโจร

การศึกษาฤทธิ์ต้านอาการปวดและแก้ไข้ของยาเม็ดฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm. F.) Nees.) ที่เตรียมจากชั้นส่วนสกัดเอทิลอะซีเตทฟ้าทะลายโจร (AS201-01) ทำการศึกษาฤทธิ์ต้านอาการปวดในหนูเม้าส์ โดยแบ่งหนูออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 2 ได้รับยา diclofenac sodium ขนาด 40 มก./กก. และกลุ่มที่ 3-5 ป้อนด้วยยาเม็ดฟ้าทะลายโจรที่มีขนาดของสารแอนโดรกราโฟไลด์เท่ากับ 12.5, 25 และ 50 มก./กก. ตามลำดับ โดยป้อนที่เวลา 30 นาทีก่อนการเหนี่ยวนำให้เกิดอาการปวดด้วยการฉีดกรดอะซีติกเข้าทางช่องท้อง (writhing test) ผลพบว่ายาเม็ดฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ระงับปวด สามารถลดการงอตัวของสัตว์ทดลองได้ตามขนาดของสารสกัดที่ได้รับ (23.87-66.73%) แต่ให้ฤทธิ์น้อยกว่ากลุ่มควบคุมบวกที่ได้รับยา diclofenac sodium (74.62%) และการศึกษาฤทธิ์แก้ไข้ในหนูแรทที่เหนี่ยวนำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นด้วยยีสต์ (yeast-induced pyrexia) จากนั้นป้อนด้วยยาเม็ดฟ้าทะลายโจรมีขนาดของสารแอนโดรกราโฟไลด์เท่ากับ 12.5, 25, 50 และ 100 มก./กก. ผลพบว่ามีฤทธิ์แก้ไข้ได้ตามขนาดของสารสกัดที่ได้รับ โดยยาเม็ดฟ้าทะลายโจรมีขนาดของสารแอนโดรกราโฟไลด์เท่ากับ 100 มก./กก. มีผลลดอุณหภูมิร่างกายได้ 100% หลังการป้อน 3 ชั่วโมง และมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการป้อนยาพาราเซตามอล 150 มก./กก. ให้แก่สัตว์ทดลอง การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ายาเม็ดฟ้าทะลายโจรที่เตรียมจากชั้นส่วนสกัดเอทิลอะซีเตทฟ้าทะลายโจร (AS201-01) มีฤทธิ์ต้านอาการปวดและแก้ไข้

Evid Based Complement Alternat Med. 2021: ID 8848797