ฤทธิ์ต้านเบาหวานจากดอกดาหลา

การทดสอบฤทธิ์ต้านเบาหวานในหลอดทดลองของสารสกัดน้ำจากดอกดาหลา (Etlingera elatior) ด้วยวิธี α-amylase inhibition assay และ α-glucosidase inhibition assay พบว่าสารสกัดดังกล่าวที่ความเข้มข้น 100 มคก./มล. สามารถยับยั้งเอนไซม์ α-amylase และ α-glucosidase ได้ 99.70 ± 2.88% และ 52.39 ± 1.50% ตามลำดับ ในขณะที่ยาลดน้ำตาลในเลือดมาตรฐาน acarbose ที่ความเข้มข้นเดียวกันสามารถยับยั้งได้ 100 ± 1.92% และ10.62 ± 11.03% ตามลำดับ การทดลองเพิ่มเติมในหนูแรทที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสูงและถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 (type 2 diabetes mellitus) ด้วย streptozotocin โดยหนูจะได้รับสารสกัดน้ำจากดอกดาหลาขนาด 500 และ 1,000 มก./กก. เป็นเวลานาน 6 สัปดาห์ เปรียบเทียบผลกับหนูที่ได้รับยาลดน้ำตาลในเลือดมาตรฐาน metformin ขนาด 250 มก./กก. พบว่า สารสกัดน้ำจากดอกดาหลาสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ และที่ขนาด 1,000 มก./กก. มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับยา metformin นอกจากนี้สารสกัดน้ำจากดอกดาหลายังยับยั้งการเพิ่มขึ้นของระดับคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และ LDL รวมทั้งทำให้ระดับ creatinine, aspartate aminotransferase, และ alkaline phosphatase ลดลง เมื่อเทียบกับหนูกลุ่มควบคุมที่เป็นเบาหวาน การวิเคราะห์ทางเคมีพบว่าสารสกัดน้ำจากดอกดาหลามีปริมาณผลรวมของสารฟีนอลิก (total phenolic) และปริมาณผลรวมของสารฟลาโวนอยด์ (total flavonoid) อยู่สูง และการทดสอบด้วย 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) assay และ Ferric reducing antioxidant power (FRAP) assay พบว่าสารสกัดน้ำจากดอกดาหลามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง จากผลการทดลองทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า สารสกัดน้ำจากดอกดาหลามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและมีประสิทธิภาพในการลดน้ำตาลในเลือด ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการนำมาพัฒนาเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับโรคเบาหวานได้

J Appl Pharm Sci. 2020;10(8):43-51.