ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของมังคุด

การทดสอบฤทธิ์ของเครื่องดื่มน้ำมังคุด (Garcinia mangostana; mangosteen) เข้มข้นต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและการลดลงของสารแลคเตท (lactate clearance) ในหนูแรทที่ออกกำลังกายโดยการวิ่ง โดยแบ่งหนูแรท 40 ตัวออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ไม่ได้รับสารใด ๆ กลุ่มควบคุม และกลุ่มที่ได้รับน้ำมังคุดขนาด 0.9, 4.5 และ 9 มล./วัน ตามลำดับ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ และกำหนดให้หนูออกกำลังกายด้วยการวิ่งบนลู่วิ่ง 30 นาที ผลจากการวิเคราะห์ค่า lactate, triglyceride, cholesterol, glucose ค่า malonaldehyde (MDA) ในตับและกล้ามเนื้อ เอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระต่าง ๆ ได้แก่ superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPx) และ catalase (CAT) พบว่าน้ำมังคุดเข้มข้นมีฤทธิ์เพิ่มระดับของ GPx และ CAT ลดการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชันในกล้ามเนื้อ เพิ่ม lactate clearance ซึ่งอาจจะมีประโยชน์ในการลดความล้าของกล้ามเนื้อ (muscular fatigue) หลังจากการออกกำลังกาย อย่างไรก็ตามเป็นเพียงข้อมูลการทดสอบในสัตว์ทดลองเท่านั้น ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

Nutrients. 2020;12(5):1447.doi:10.3390/nu12051447.