ฤทธิ์ต้านการอักเสบของพุทรา

การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของพุทรา (Ziziphus jujuba; jujube) ที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ ต่อการอักเสบของปอดในหนูเมาส์ โดยนำเนื้อพุทราไปสกัดด้วยน้ำและเอทานอล แล้วนำไปย่อยด้วยเอนไซม์ เรียกว่า hydrolyzed jujube extract (HJE) ซึ่งพบว่ามีสารสำคัญ ได้แก่ quercetin, total phenolics และ flavonoids และมีฤทธิ์ในการจับกับอนุมูลอิสระมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสารสกัดพุทราที่ไม่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์ non-hydrolyzed jujube extract (NHJE) นอกจากนี้ HJE ยังมีผลลดการอักเสบ ลด nitric oxide และไซโตไคน์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบในเซลล์ RAW 264.7 และเซลล์ THP-1 ลดการแสดงออกของ nuclear factor- κB ในเซลล์ปอดของมนุษย์ชนิด A549 การให้ HJE ขนาด 1.5 ก./นน.ตัว ทางปาก แก่หนูเมาส์ ยังมีผลในการลดการถูกทำลายของปอด ลดไซโตไคน์ในพลาสมา ยับยั้งการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบและลดภาวะเครียดออกซิเดชันในปอดของหนูเมาส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วย benzo(a)pyrene ขนาด 50 มก./กก. นน. ตัว การแสดงออกของสารต้านอนุมูลอิสระและตัวชี้วัดสารที่ทำหน้าที่ปกป้องเซลล์ ได้แก่ nuclear factor erythroid-derived 2-related factor 2 และ heme oxygenase-1 เพิ่มขึ้นในปอดและตับของหนูเมาส์ที่ได้รับ HJE เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับ NHJE จากผลการทดสอบครั้งนี้สรุปได้ว่า HJE มีฤทธิ์ลดการอักเสบของปอดจากการเหนี่ยวนำด้วย benzo(a)pyrene โดยการยับยั้งการปล่อยไซโตไคน์จากแมคโครฟาจและกระตุ้น กระบวนการต้านอนุมูลอิสระ

Foods. 2020;9(8):1033.