เมล็ดขึ้นฉ่ายฝรั่งช่วยปรับปรุงความบกพร่องของสมรรถภาพทางเพศหญิง

การศึกษาทางคลินิกแบบ parallel, randomized, double-blinded clinical trial ในอาสาสมัครเพศหญิงที่แต่งงานแล้วและมีปัญหาสมรรถภาพทางเพศ (woman’s sexual dysfunction) จำนวน 80 คน อายุ 18-44 ปี สุ่มแบ่งกลุ่มให้รับประทานแคปซูลที่บรรจุผงเมล็ดขึ้นฉ่ายฝรั่ง (Apium graveolens L.) ขนาด 500 มก. หรือยาหลอก วันละ 3 ครั้ง ติดต่อกันเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ทำการประเมินผลโดยให้อาสาสมัครตอบแบบประเมินการทำหน้าที่ทางเพศในผู้หญิง (female sexual function index: FSFI) ผลการศึกษาพบว่าหลังการรับประทาน 6 สัปดาห์ อาสาสมัครที่ได้รับเมล็ดขึ้นฉ่ายฝรั่งมีค่า FSFI เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (จาก 14.72±2.88 เป็น 23.02±3.10 ในกลุ่มที่ได้รับเมล็ดขึ้นฉ่ายฝรั่งและจาก 14.91±2.33 เป็น 18.59±3.16 ในกลุ่มทีได้รับยาหลอก) โดยเมล็ดขึ้นฉ่ายฝรั่งมีผลปรับปรุงความต้องการทางเพศ (sexual desire) การตื่นตัวทางเพศ (arousal) ความสามารถหล่อลื่นระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ (lubrication) และประสบการณ์ความเจ็บปวดระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ (pain) ในอาสาสมัคร และไม่พบรายงานอาการไม่พึงประสงค์ในระหว่างการศึกษา จึงแสดงให้เห็นว่าการรับประทานเมล็ดขึ้นฉ่ายฝรั่งมีผลปรับปรุงความบกพร่องของสมรรถภาพทางเพศหญิงได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรืออาการข้างเคียงในอาสาสมัคร

J Ethnopharmacol. 2021;264:113400.