ทับทิมช่วยฟื้นฟูการทำงานของสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด

การศึกษาทางคลินิกแบบเปรียบเทียบคู่ขนานและการสุ่มแบบบล็อค (parallel, block-radomized clinical trial) เพื่อประเมินผลของการรับประทานสารสกัดจากผลทับทิม (Punica granatum) ต่อกระบวนการเรียนรู้และการทำงานของสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด (ischemic stroke) จำนวน 16 คน (อายุเฉลี่ย 59±13.11 ปี) โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้ผู้ป่วยรับประทานแคปซูลสารสกัดทับทิม (1 แคปซูลประกอบด้วยสารโพลีฟีนอลเข้มข้น 1 ก. เทียบเท่ากับ gallic acid 755 มก. หรือน้ำทับทิม 8 ออนซ์) วันละ 2 ครั้ง ติดต่อกันนาน 1 สัปดาห์ และกลุ่มที่ 2 ให้รับประทานยาหลอก (กลุ่มควบคุม) ประเมินประสาทจิตวิทยาด้วยแบบทดสอบ Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS) ผลการศึกษาพบว่า การรับประทานแคปซูลสารสกัดทับทิมมีผลช่วยฟื้นฟูการทำงานของสมองและลดระยะเวลาการพักฟื้นในโรงพยาบาลเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม แสดงให้เห็นว่าสารกสกัดทับทิมอาจช่วยฟื้นฟูการทำงานของสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดได้

Nutr Neurosci. 2019;22(10):738-43.