ตะลิงปลิงช่วยลดการสะสมของไขมันและต้านการอักเสบในตับและไต

ศึกษาผลของการรับประทานผงจากผลตะลิงปลิงต่อการทำงานของตับและไตในหนูแรทที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง โดยแบ่งหนูออกเป็น 6 กลุ่ม (กลุ่มละ 8 ตัว) กลุ่มที่ 1 เลี้ยงด้วยอาหารและน้ำปกติ (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 เลี้ยงด้วยอาหารที่มีไขมันสูง กลุ่มที่ 3, 4 และ 5 เลี้ยงด้วยอาหารที่มีไขมันสูงร่วมกับการป้อนผงจากผลตะลิงปลิงขนาดวันละ 125, 250 และ 500 มก./กก. ตามลำดับ ตั้งแต่วันที่ 16 ของการศึกษา จนสิ้นสุดการเลี้ยง (วันที่ 45) และกลุ่มที่ 6 เลี้ยงด้วยอาหารที่มีไขมันสูงและป้อนยาลดไขมัน rosuvastatin ขนาดวันละ 10 มก./กก. ตามลำดับ ตั้งแต่วันที่ 16 ของการศึกษาจนสิ้นสุดการเลี้ยง ทำการเก็บตัวอย่างเลือดและชำแหละซากหนูเพื่อวิเคราะห์ค่าทางชีวเคมีและประเมินลักษณะของอวัยวะภายในด้วยเทคนิคทางจุลพยาธิวิทยา ผลจากการศึกษาพบว่า การเลี้ยงหนูแรทด้วยอาหารที่มีไขมันสูงมีผลเพิ่มระดับเอนไซม์ alanine aminotransferase (ALT), blood urea nitrogen (BUN) และระดับ creatinine ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะการทำงานที่ผิดปกติของตับและไต การป้อนผงจากผลตะลิงปลิงทุกขนาดและยา rosuvastatin มีผลลดค่าดังกล่าวลงเมื่อเทียบกับหนูกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีไขมันสูงเพียงอย่างเดียว แต่การป้อนผงจากผลตะลิงปิงที่ขนาด 500 มก./กก. และยา rosuvastatin มีผลทำให้ระดับ ALT และ BUN มีค่าสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับหนูปกติ (กลุ่มควบคุม) ในขณะที่การป้อนผงจากผลตะลิงปลิงขนาด 125 และ 250 มก./กก. มีผลทำให้ระดับ ALT และ BUN มีค่าอยู่ในช่วงใกล้เคียงกับหนูปกติ ผลจากการวิเคราะห์ลักษณะของอวัยวะภายในด้วยเทคนิคทางจุลพยาธิวิทยาพบว่า การป้อนผงจากผลตะลิงปลิงมีผลลดการสะสมของไขมันในตับ ลดความเสียหายของไตที่เกิดจากภาวะไขมันในเลือดสูง และลดจำนวนเม็ดเลือดขาวซึ่งแสดงถึงภาวะอักเสบในตับและไต ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผงจากผลตะลิงปลิงมีผลช่วยลดการสะสมของไขมันและต้านการอักเสบในตับและไตได้

TPIJ. 2019;8(1):48-51.