ฤทธิ์ป้องกันแสงแดดและต้านอนุมูลอิสระของตะลิงปลิง

การวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญของสารสกัดเอทานอลจากใบตะลิงปลิงพบว่า ประกอบด้วยสารฟีนอลิค 42.22±0.44 มก. GAE/ก. และฟลาโวนอยด์ 41.38±1.31 มก. RE/ก. การทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดด พบว่า สารสกัดเอทานอลจากใบตะลิงปลิงเข้มข้น 100, 200 และ 300 ppm มีค่า SPF (sun protection factor) เท่ากับ 3.98±0.16, 7.26±0.22 และ 10.64±0.66 ตามลำดับ เปอร์เซ็นต์การเกิดผื่นแดง (% erythema transmission) และการเกิดเม็ดสี (% pigmentation transmission) มีค่าลดลง โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2-diphhenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging assay พบว่า ค่าความเข้มข้นของสารสกัดเอทานอลจากใบตะลิงปลิงที่สามารถลดการเกิดอนุมูลอิสระลงครึ่งหนึ่ง (IC50) มีค่าเท่ากับ 77.09±8.21 มคก./มล. และผลการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส (tyrosinase) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างเม็ดสีพบว่า ค่า IC50 ของสารสกัดเอทานอลจากใบตะลิงปลิงที่สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ดังกล่าวมีค่าเท่ากับ 224.16±34.55 มคก./มล. ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สารสกัดเอทานอลจาใบตะลิงปลิงมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และป้องกันแสงแดด ซึ่งอาจนำประโยชน์ดังกล่าวไปพัฒนาใช้ในการผลิตเครื่องสำอางได้

J Pharm Res. 2019;8(5):318-22.