ฤทธิ์ต้านอาการเหนื่อยล้าของลูกพลัมในหนูแรท

การทดสอบฤทธิ์ต้านอาการเหนื่อยล้าของน้ำส้มสายชูหมักจากลูกพลัม (Prunus mume vinegar) โดยทำการทดสอบในเซลล์กล้ามเนื้อ C2C12 myoblasts และในหนูแรทที่ออกกำลังกายอย่างหนัก พบว่าการให้น้ำส้มสายชูลูกพลัมทางปากแก่หนูแรทมีผลเพิ่มความอดทนในการออกกำลังกายและการสะสมของ glycogen ในตับและกล้ามเนื้อ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย (sedentary control) และกลุ่มควบคุมออกกำลังกาย (exercised control) และยังมีผลลดดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับอาการเหนื่อยล้า เช่น ammonia, inorganic phosphate และ lactate เพิ่มการทำงานของ lactate dehydrogenase และ glutathione peroxidase ลดการทำงานของ creatine kinase activity และระดับของ malondialdehyde และทำการวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญของน้ำส้มสายชูลูกพลัมด้วยเทคนิค HPLC พบสารประกอบกลุ่ม phenolic acids ได้แก่ protocatechuic acid, syringic acid และ chlorogenic acid และอนุพันธ์ของสาร จากผลการทดสอบครั้งนี้สรุปได้ว่าน้ำส้มสายชูลูกพลัมมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ มีผลในการปรับปรุงอาการเหนื่อยล้าจากการออกกำลังกายอย่างหนักในหนูแรทได้

Nutrients. 2020;12(5):1205. doi: 10.3390/nu12051205