ฤทธิ์รักษาสิวอักเสบของสารสกัดจากลำต้นหม่อน

การศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากลำต้นหม่อนในการรักษาสิวอักเสบ โดยทดสอบฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว ต้านอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบ และยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดเอทานอลจากลำต้นหม่อน ความเข้มข้น 2 มก./แผ่น มีฤทธิ์ดีในการต้านเชื้อ Propionibac-terium acnes โดยมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ (MIC) และค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อ (MBC) เท่ากับ 3.125 มก./มล. และ 12.5 มก./มล. ตามลำดับ ขณะที่ค่า MIC และ MBC ต่อเชื้อ Staphylococcus epidermidis และ S. aureus มีค่ามากกว่า 25 มก./มล. สารสกัดจาก ลำต้นหม่อนมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เมื่อทดสอบด้วยวิธี DPPH, Superoxide radical scavenging และ Nitric oxide radical scavenging โดยมีค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระได้ 50% (IC50) เท่ากับ 32.07, 67.29 และ12.12 มคก./มล. ตามลำดับ สารสกัดที่ความเข้มข้น 50 มคก./มล. มีผลลดการอักเสบ โดยยับยั้งการสร้าง prostaglandin (PG)-E2 ซึ่งเป็นสารก่ออักเสบ ในเซลล์ macrophage RAW 264.7 ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสารไลโปโพลีแซคคาไรด์ นอกจากนี้ยังมีผลยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase ซึ่งจะช่วยป้องกันหรือลดรอยดำที่เกิดจากสิวได้ โดยมีฤทธิ์ดีกว่ากรดโคจิก (kojic acid) (ค่า IC50 5.76±1.58 และ 30.61±13.35 มคก./มล. ตามลำดับ) จากผลการศึกษาจะเห็นว่า สารสกัดจากลำต้นหม่อนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางเครื่องสำอางสำหรับสิวอักเสบได้

Songklanakarin J Sci Technol. 2020;42(6):1319-25.