ฤทธิ์บรรเทาอาการอักเสบและอาการแพ้ของดอกดาหลา

การศึกษาฤทธิ์บรรเทาอาการอักเสบและอาการแพ้ของสารสกัด 70% เอทานอลจากดอกดาหลา (Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm.) ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดอาการแพ้ด้วยการฉีดสารอัลบูมิน ความเข้มข้น 20% เข้าทางช่องท้อง โดยแบ่งหนูเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นหนูปกติ (ไม่ได้รับสารใดๆ) กลุ่มที่ 2 ได้รับการกระตุ้นด้วยอัลบูมินในวันที่1 และวันที่ 7 กลุ่มที่ 3-5 ได้รับการกระตุ้นด้วยอัลบูมินจากนั้นจะได้รับสารสกัดขนาด 100, 300, และ 1000 มก./นน.ตัว 1 กก. ตามลำดับ นาน 7 วัน หลังจากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ผลเลือด พบว่าระดับ interleukin-4 (IL-4) ในเลือดของกลุ่มที่ 1-5 มีค่าเท่ากับ 23.130, 41.538, 33.024, 27.933, และ 25.192 นาโนกรัม/ล. ตามลำดับ และระดับ immunoglobulin E (IgE) ในเลือดของกลุ่มที่ 1-5 มีค่าเท่ากับ 0.173, 1.597, 0.944, 0.629, และ 0.210 มคก./ล. ตามลำดับ จากผลการทดลองจะเห็นว่า กลุ่มที่ได้รับสารสกัดมีระดับของสารก่อการอักเสบและสารก่อการแพ้ ซึ่งเกิดจากการเหนี่ยวนำด้วยสารอัลบูมิน ลดลงอย่างชัดเจน (p<0.05) โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ แสดงให้เห็นว่าสารสกัด 70% เอทานอลจากดอกดาหลามีฤทธิ์บรรเทาอาการอักเสบและอาการแพ้จากการเหนี่ยวนำด้วยสารอัลบูมิน ซึ่งอาจนำมาพัฒนาเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์เพื่อบรรเทาอาการแพ้ได้

Pharmacogn J. 2020;12(4):682-6.