ฤทธิ์ชะลอความแก่ของสาร KF-8 เปปไทด์จากรำข้าว

การศึกษาฤทธิ์ชะลอความแก่ของสาร KF-8 ซึ่งเป็นเปปไทด์ที่แยกได้จากรำข้าว ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะแก่และเกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่นด้วยสาร D-galactose (D-gal) โดยหนูจะได้รับการฉีด D-gal เข้าใต้ผิวหนังในขนาด 250 มก./กก./วัน ร่วมกับการป้อนสาร KF-8 ขนาด 30 มก./กก./วัน ทำการทดสอบนาน 12 สัปดาห์ พบว่าหนูกลุ่มควบคุมที่ได้รับสาร D-gal เพียงอย่างเดียว เกิดภาวะแก่ น้ำหนักตัวลดลง ระดับ superoxide dismutase และ glutathione peroxidase ลดลง ในขณะที่ระดับ reactive oxygen species, malondialdehyde, และ 8-hydroxydeoxyguanosine เพิ่มขึ้น ร่วมกับการเกิดความเสียหายของหลอดเลือดและสมอง นอกจากนี้สาร D-gal ยังทำให้การแสดงออกของโปรตีน RAGE, TLR4, IκB, Bax, caspase-8 และ NF-κB/p65 phosphorylation ในตับเพิ่มขึ้น (โปรตีนเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นในเกิดภาวะแก่) แต่ทำให้การแสดงออกของโปรตีน BcL-2 ลดลง (เป็นโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องเซลล์) ซึ่งสาร KF-8 สามารถยับยั้งความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ได้ การทดสอบเพิ่มเติมในหลอดทดลองกับเซลล์ NIH/3T3 (เซลล์ไฟโบรบลาสต์ของหนูเม้าส์) ซึ่งถูกเหนี่ยวนำด้วย H2O2 พบว่า สาร KF-8 ยับยั้ง NF-κB signaling และ Nrf2 nuclear transport อย่างชัดเจน จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สาร KF-8 จากรำข้าวอาจมีฤทธิ์ยับยั้งภาวะเครียดออกซิเดชั่นและช่วยปกป้องอวัยวะภายในซึ่งเกิดจากความชรา ด้วยกลไกในการยับยั้ง NF-κB/p38 signaling และช่วยให้การทำงานของ Nrf2 ดีขึ้น

J Agric Food Chem. 2020;68:12271-83