ฤทธิ์ต้านภาวะหลอดเลือดแข็งตัวของสาร naringin จากพืชตระกูลส้ม

สาร naringin เป็นสารในกลุ่ม flavonoid ที่มีรสขม พบได้มากในพืชตระกูลส้ม โดยเฉพาะบริเวณเปลือกผล การศึกษาผลของสาร naringin ต่อสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่ที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัวในหนูเม้าส์ชนิด apolipoprotein E-deficiency (ApoE-/-) ที่ได้รับอาหารไขมันสูง โดยให้หนูกินสาร naringin ขนาด 100 มก./กก./วัน และทำการศึกษานาน 16 สัปดาห์ พบว่าสาร naringin มีผลทำให้ภาวะหลอดเลือดแข็งตัวลดลง โดยทำให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและในตับลดลง 24.04 และ 28.37% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม นอกจากนี้ยังส่งผลต่อระดับของอนุพันธ์คอเลสเตอรอล (cholesterol derivatives) และระดับของกรดน้ำดี (bile acids) ในตับ โดยทำให้การขับกรดน้ำดีและ neutral sterols เพิ่มขึ้น 1.6 เท่า และ 4.3 เท่า ตามลำดับ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่-ตับ-คอเลสเตอรอล กับฤทธิ์ยับยั้งการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัวของสาร naringin พบว่าสาร naringin ปรับสมดุลการหลั่ง bile salt hydrolase และ 7α-dehydroxylase ของแบคทีเรียชนิด Bacteroides, Bifidobacterium, Clostridium, และ Eubacterium โดยกระตุ้นให้เกิดการสร้างกรดน้ำดีจากคอเลสเตอรอล ผ่านการกระตุ้น CYP7A1 และยับยั้ง FXR/FGF15 pathway นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ reverse cholesterol transport* โดยยับยั้ง proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) และ inducible degrader of low-density lipoprotein receptor (IDOL) ส่งผลให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดลดลง จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สาร naringin จากพืชตระกูลส้มมีฤทธิ์ต้านภาวะหลอดเลือดแข็งตัวโดยทำให้ระดับคอเลสเตอรอลลดลง ผ่านการปรับสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่

J Agric Food Chem. 2020;68:12651-60.