ฤทธิ์ต้านเบาหวานของเมล็ดข้าวสาลีในหนูแรท

การศึกษาฤทธิ์ต้านเบาหวานของเมล็ดข้าวสาลี (Triticum aestivum) ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย alloxan แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ไม่เป็นเบาหวาน กลุ่มที่เป็นเบาหวาน กลุ่มที่เป็นเบาหวานและได้รับยารักษาเบาหวาน metformin และกลุ่มที่เป็นเบาหวานและได้รับเมล็ดข้าวสาลี ทำการทดสอบเป็นเวลา 28 วัน หลังจากนั้นเก็บเลือดเพื่อวัดค่าน้ำตาล ทำให้หนูตายแล้วผ่าเพื่อดูอวัยวะภายใน ผลการทดสอบพบว่ากลุ่มที่ได้รับเมล็ดข้าวสาลีมีผลในลดระดับน้ำตาลในเลือด และค่า albumin, globulin, bilirubin, urea, creatinine, Na+ และ K+ เพิ่มระดับ insulin และ glycogen เพิ่มการทำงานของเอนไซม์ hexokinase, catalase, superoxide dismutase และ glutathione peroxidase และมีผลในการเปลี่ยนแปลงค่าทางโลหิตวิทยาให้กลับสู่ปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และลดการทำงานของ glucose-6-phosphatase และ fructose 1,6-diphosphatase และความเข้มข้นของ malondialdehyde (MDA) และปรังปรุงค่า aspartate transaminase (AST),gamma glutamate transferase (GGT) และ alkaline phosphatases (ALP) ในเนื้อเยื่อตับ ไต และตับอ่อน เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม จากผลการทดสอบสรุปได้ว่าเมล็ดข้าวสาลีอาจมีผลในการลดอาการของเบาหวานและอาการแทรกซ้อนได้ อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

Diet Suppl. 2020;17(2):133-49.