ฤทธิ์ปกป้องกระดูกของเห็ดหอม

การศึกษาฤทธิ์ปกป้องกระดูกของส่วนสกัดเอทธิลอะซีเตท (ethyl acetate fraction; LEA) ซึ่งแยกได้จากสารสกัดน้ำของเห็ดหอม (Lentinula edodes) ใน macrophage ที่แยกมาจากไขกระดูก (bone marrow-derived macrophages; BMMs) พบว่า LEA ขนาด 10 มคก./มล. มีฤทธิ์ยับยั้งการเปลี่ยนรูปร่าง (differentiation) ของ osteoclast ซึ่งเกิดจากการเหนี่ยวนำด้วย RANKL โดยมีผลขัดขวาง NFATc1* signaling pathway และยับยั้งการสร้าง osteoclast การวิเคราะห์ transcriptome พบว่า LEA ยับยั้ง RANKL target genes อย่างจำเพาะเจาะจง ซึ่งรวมถึง Nfatc1 ด้วย และ LEA ยับยั้งการแสดงออกของ Nfatc1 ผ่านการยับยั้งการแสดงออกของ p65 และ NFATc1 นอกจากนี้การศึกษาในปลาม้าลาย (Zebrafish) ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะกระดูกพรุนด้วยยา prednisolone (glucocorticoid-induced osteoporosis) ขนาด 25 ไมโครโมลาร์ พบว่า LEA ขนาด 10 มคก./มล. สามารถยับยั้งความผิดปกติดังกล่าวได้ แสดงให้เห็นว่าการรับประทานเห็ดหอมมีแนวโน้มช่วยป้องกันภาวะกระดูกพรุนได้

Int J Mol Sci. 2020;21:1347.