ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านอักเสบ และต้านเบาหวานของสารสกัดเจียวกู่หลาน

การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของสารโพลีแซคคาไรด์ที่สกัดจากเจียวกู่หลาน (Gynostemma pentaphyllum) โดยทดสอบการกำจัดอนุมูลอิสระในหลอดทดลองด้วยวิธี DPPH radical, hydroxyl radical, superoxide anion และ ABTS radical scavenging พบว่าเพิ่มสูงขึ้น ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารสกัดเจียวกู่หลาน และการทดสอบในหนูเม้าส์โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้รับสารสกัดเจียวกู่หลานขนาด 200, 400 และ 800 มคก./กก./วัน ตามลำดับ เป็นเวลา 28 วัน เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดเจียวกู่หลานมีฤทธิ์ในการลดน้ำหนักตัวและลดระดับน้ำตาลในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวาน ลดค่าการทำงานของตับ ALP, ALT และ AST และค่าการทำงานของไต BUN นอกจากนี้ยังมีผลในการต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบ โดยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ SOD, CAT และ GSH-Px และลดการทำงานของ MDA ปรับปรุงระดับของสาร IL-4 และ IL-10 และลดระดับของ TNF-α และ IL-6 จากผลการทดสอบเป็นข้อมูลงานวิจัยในการศึกษาต่อไปเกี่ยวกับกลไกต่าง ๆ ในการบรรเทาอาการของโรคเบาหวาน

Int J Biol Macromol. 2020;145:484-91.