ฤทธิ์ของผงแป้งจากเปลือกเสาวรสต่อการลดการอักเสบ ลดปฏิกิริยา lipid peroxidation และลดการสะสมไขมันในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วน

การทดสอบฤทธิ์ของผงแป้งจากเปลือกเสาวรส (Passiflora edulis; passion fruit) ต่อการเกิดปฏิกิริยา lipid peroxidation การแสดงออกของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ และดัชนีชี้วัดการอักเสบในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วน โดยแบ่งหนูแรทออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุมที่ได้รับอาหารปกติ กลุ่มที่ได้รับอาหารไขมันสูง เป็นเวลา 10 สัปดาห์ และกลุ่มที่ได้รับอาหารไขมันสูงและผงแป้งจากเปลือกเสาวรส โดยให้อาหารไขมันสูงเป็นเวลา 6 สัปดาห์ และให้อาหารไขมันสูงกับผงแป้งจากเปลือกเสาวรสอีก 4 สัปดาห์ และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีพบว่าเปลือกเสาวรสมีใยอาหารสูงและพบสารสำคัญ เช่น ferulic acid และ β-carotene ผงแป้งจากเปลือกเสาวรสมีผลต่อการลดน้ำหนักตัวที่เพิ่มสูงขึ้น (13.31%) และไขมันร่างกายทั้งหมด (22.58%) ปฏิกิริยา lipid peroxidation ในตับและในเนื้อเยื่อไขมันลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับอาหารไขมันสูงเพียงอย่างเดียว ในขณะที่การทำงานและการแสดงออกของเอนไซม์ glutathione peroxidase และ glutathione reductase ในตับของกลุ่มที่ได้รับผงแป้งจากเปลือกเสาวรสเพิ่มสูงขึ้นกว่ากลุ่มที่ได้รับอาหารไขมันสูงเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังพบว่าการได้รับผงแป้งจากเปลือกเสาวรสยังมีผลลดสารก่อการอักเสบในซีรัม จากผลการทดสอบนักวิจัยระบุว่าผงแป้งจากเปลือกเสาวรสมีผลในการลดภาวะเครียดออกซิเดชัน โดยเป็นผลจากการเพิ่มการแสดงออกของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ

Nutr Res. 2020;76:106-17.