การศึกษาทางคลินิกผลของแบล็คเคอร์แรนต์ต่อสภาวะอารมณ์และคลื่นสมอง

การศึกษาทางคลินิก (randomized, double-blind and placebo controlled crossover) ในอาสาสมัครสุขภาพดีจำนวน 9 คน ทั้งเพศหญิงและชาย อายุเฉลี่ย 23 ปี โดยให้ดื่มน้ำคั้นแบล็คเคอร์แรนต์ (Ribes nigrum L.; blackcurrant) ที่อุดมไปด้วยสารแอนโทไซยานิน (anthocyanin) และสารประกอบโพลีฟีนอล (polyphenols) 500 มก. เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและวิตามินซี หลังจากนั้นสลับการทดสอบ โดยมีระยะพัก (washout period) อย่างน้อย 5 วัน ทำการประเมินด้วยการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง electroencephalography (EEG) เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงความสามารถของการเรียนรู้ (cognitive) การทำงานของเซลล์ประสาทในสมอง prefrontal cortex ผลการทดสอบพบว่าการดื่มน้ำคั้นแบล็คเคอร์แรนต์มีผลช่วยในการคลายกังวลได้ (anxiolytic effect) โดยการยับยั้ง α spectral power และเพิ่ม δ และ θ spectral powers ของสัญญาณสมอง และมีผลทำให้เกิดความตื่นตัวเพิ่มขึ้นและเกิดความเมื่อยล้าลดต่ำลง โดยการเพิ่ม β power และยับยั้ง α spectral power และการประเมินการเรียนรู้ด้วย CogTrack system พบว่าน้ำคั้นแบล็คเคอร์แรนต์มีผลเล็กน้อยในเพิ่มความต่อการตอบสนองในแบบทดสอบความแม่นยำและการโต้ตอบ (digit vigilance task)

JJEES. 2019;10(4):252-5.