ฤทธิ์ลดอาการเมาค้างของสารสกัดจากส่วนใบของลูกใต้ใบ

การศึกษาผลของสารสกัดเอทานอลจากส่วนใบของต้นลูกใต้ใบ (Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn.) ในการป้องกันความเครียดออกซิเดชั่นและอาการเมาค้าง โดยทำการศึกษาแบบสุ่มไขว้สลับ (randomized placebo-controlled, crossover study) ในอาสาสมัคร 15 คน แบ่งกลุ่มให้รับประทานสารสกัดเอทานอลมาตรฐานจากส่วนใบของลูกใต้ใบ (PHYLLPROTM) วันละ 750 มก. เป็นเวลา 10 วัน ก่อนทำการทดสอบด้วยการให้ดื่มแอลกออฮล์ (วิสกี้) จนกว่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจะสูงถึง 0.12% จากการตรวจสอบระดับแอลกอฮอล์ในเลือดหลังการดื่ม 12 ชั่วโมง ไม่พบระดับแอลกอฮอล์ในเลือดในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากส่วนใบลูกใต้ใบ ในขณะที่กลุ่มยาหลอกยังคงพบระดับแอลกอฮฮล์ 0.05% เมื่อประเมินความรุนแรงอาการเมาค้าง (Hangover Severity Score: HSS) หลังการดื่ม 10 ชั่วโมง พบว่ากลุ่มสารสกัดจากส่วนใบลูกใต้ใบมีความรุนแรงของอาการเมาค้าง ได้แก่ อาการคลื่นเหียน ปวดศีรษะ ไม่อยากอาหาร อาการสั่น ท้องเสีย และเวียนศีรษะลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม รวมถึงลดอาการอ่อนแรงและความตึงเครียดของกล้ามเนื้อหลังการดื่มเมื่อประเมินด้วยแบบทดสอบคุณภาพชีวิต Profile-of-Mood-Scores (POMs) นอกจากนี้สารสกัดจากส่วนใบของลูกใต้ใบยังแสดงฤทธิ์ต้านการอักเสบ โดยลดระดับสารก่อการอักเสบ interleukin-8 (IL-8) และ IL-10 และปรับปรุงภูมิคุ้มกันของร่างกายผ่านการเพิ่ม IL-12p70 อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงไม่พบผลกระทบต่อระดับเอนไซม์ในตับ และไม่พบรายงานอาการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการรับประทาน การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดเอทานอลมาตรฐานจากส่วนใบของลูกใต้ใบสามารถใช้บรรเทาอาการเมาค้าง ป้องกันการอักเสบและการทำงานของตับจากการดื่มแอลกอฮอล์ได้

Pharm Biol 2019;57(1):145