การศึกษาทางคลินิกผลของโทนเนอร์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบฝรั่งต่อการยับยั้งน้ำมันจากต่อมไขมัน

การศึกษาผลของโทนเนอร์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบฝรั่ง (Pisidium guajava L.; guava) ต่อการยับยั้งน้ำมันจากต่อมไขมันบนใบหน้า (anti sebum) โดยคัดเลือกสูตรโทนเนอร์พื้นฐานที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการประเมินความชอบ (preference test) ด้วยค่าความพึงพอใจ 83.20 ± 1.85% มาพัฒนาเป็นตำรับโทนเนอร์ที่มีส่วนผสมสารสกัดใบฝรั่ง 3% 4.5% และ 6% พบว่าผลิตภัณฑ์มีความคงตัวดีและไม่ก่ออาการระคายเคืองในอาสาสมัคร และการศึกษาทางคลินิก (split face, randomized, single blind placebo controlled) ถึงประสิทธิภาพของโทนเนอร์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบฝรั่ง 6% ในอาสาสมัครจำนวน 21 คน ทั้งหญิงและชาย อายุ 20-35 ปี ให้ใช้โทนเนอร์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบฝรั่งบริเวณใบหน้าและจมูกด้านหนึ่ง 2 ครั้ง/วัน ช่วงเช้าและเย็น เปรียบเทียบกับอีกด้านหนึ่ง แล้วประเมินผลต่อการยับยั้งน้ำมันจากต่อมไขมันในวันที่ 7, 14 และ 28 ของการทดสอบด้วยวิธี Sebutape® พบว่าโทนเนอร์ใบฝรั่งมีผลลดความมันบริเวณใบหน้า (13.10±3.67%) และบริเวณจมูก (21.43 ± 3.21%) ให้ผลดีกว่าโทนเนอร์ที่ไม่มีส่วนผสมของใบฝรั่ง โดยผลต่อบริเวณจมูกให้ผลตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของการทดสอบ (10.72± 3.51%) จากผลการทดสอบของการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าการใช้โทนเนอร์ที่มีส่วนผสมของใบฝรั่งมีผลต่อการยับยั้งน้ำมันจากต่อมไขมันได้ อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

J Cosmet Dermatol. 2019;18(6):1737-41.