ยาสีฟันผสมสารสกัดโรสแมรีต่อสุขภาพช่องปาก

การศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครจำนวน 110 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มที่ให้ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสารสกัดเอทานอลของโรสแมรี (Rosmarinus officinalis; rosemary) เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ใช้ยาสีฟันตามท้องตลาดทั่วไป เป็นระยะเวลา 30 วัน ทำการประเมินสภาวะโรคเหงือกอักเสบโดยใชดัชนีเหงือกอักเสบ (gingival bleeding index; GBI) และดัชนีคราบจุลินทรีย์ (plaque index) ผลการทดสอบพบว่ากลุ่มที่ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของโรสแมรีสามารถลดความเสี่ยงของอาการเลือดออกบริเวณเหงือกได้ 38% ในขณะที่กลุ่มควบคุมลดได้ 29.3% และยังพบว่ากลุ่มที่ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของโรสแมรีสามารถลดคราบจุลินทรีย์ได้ 22.7% ใกล้เคียงกับกลุ่มควบคุมที่ลดคราบจุลินทรีย์ได้ 28% จากผลการทดสอบครั้งนี้สรุปได้ว่ายาสีฟันผสมสารสกัดโรสแมรีมีผลในการบรรเทาอาการเลือดออกบริเวณเหงือกและคราบจุลินทรีย์ในช่องปากได้เมื่อเปรียบเทียบกับยาสีฟันตามท้องตลาดทั่วไป

Braz Dent J. 2019;30(2):146-151.