ผลของสารสกัดเมล็ดเสาวรสที่อุดมด้วยสารไพซีแทนนอล (piceatannol) ต่อสุขภาพผิว

การศึกษาทางคลินิกผลของสารสกัดของเมล็ดเสาวรสที่อุดมด้วยสารไพซีแทนนอล (piceatannol) ต่อสุขภาพผิว โดยทำการศึกษาในผู้หญิงสุขภาพดีชาวญี่ปุ่น อายุ 35-54 ปี ที่มีลักษณะผิวแห้ง แบ่งออกเป็นกลุ่มที่จะได้รับแคปซูลสารสกัดของเมล็ดเสาวรส (ประกอบด้วยสาร piceatannol 5 มก.) วันละครั้ง เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอกที่จะได้รับสารเด็กซ์ทริน (dextrin) ทำการประเมินความชุ่มชื้นของผิวหนัง (skin hydration) และค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ บริเวณใบหน้า ในสัปดาห์ที่ 0, 4 และ 8 ของการทดสอบ รวมทั้งการประเมินด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของอาสาสมัคร ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดของเมล็ดเสาวรสมีผลเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวหนังในช่วงหลังจากสัปดาห์ที่ 4 และ 8 ของการทดสอบ และลดการสูญเสียน้ำออกทางผิวหนัง (transepidermal water loss) อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างของทั้งสองกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และจากการประเมินลักษณะของเซลล์ผิวหนังพบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดเมล็ดเสาวรสมีผลในการเพิ่มความชุ่มชื้นในเซลล์ได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก นอกจากนี้จากการประเมินลักษณะอาการต่าง ๆ ด้วยแบบสอบถามพบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดเมล็ดเสาวรสมีผลลดการเกิดเหงื่อ (perspiration) และอาการเหนื่อยล้า (fatigue) ได้ จากผลการทดสอบสรุปได้ว่าสารสกัดเมล็ดเสาวรสที่อุดมด้วยสาร piceatannol มีผลในการเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังที่แห้งและลดความเหนื่อยล้าได้

J Nutr Sci Vitaminol. 2018;64:75-80.