ผลของการใช้น้ำยาบ้วนปากสารสกัดลูกยอต่ออาการเหงือกอักเสบ

ศึกษาผลของการใช้น้ำยาบ้วนปากสารสกัด 96%เอทานอลจากลูกยอ (Morinda citrifolia L.) ในผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบจำนวน 15 คน โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่ม (กลุ่มละ 5 คน) กลุ่มที่ 1 ให้ผู้ป่วยบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของสารสกัดลูกยอเข้มข้น 5% กลุ่มที่ 2 ให้ผู้ป่วยบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปาก chlorhexidine 0.1% และกลุ่มที่ 3 ให้ผู้ป่วยบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของสารสกัดลูกยอและ chlorhexidine เข้มข้น 2.5 และ 0.05% ตามลำดับ ให้ผู้ป่วยทุกกลุ่มบ้วนปากวันละ 2 ครั้ง ในช่วงเช้าและก่อนนอน ติดต่อกันนาน 7 วัน ในการบ้วนปากแต่ละครั้งใช้น้ำยาบ้วนปากปริมาณ 15 มล. และใช้เวลาในการกลั้วปากนาน 30 วินาที ประเมินและเปรียบเทียบอาการเหงือกอักเสบทั้งช่วงก่อนและหลังการใช้น้ำยาบ้วนปากของผู้ป่วยทั้ง 3 กลุ่มและเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มด้วยวิธีการทางสถิติ T-test ผลการศึกษาพบว่า ค่าดัชนีเหงือกอักเสบ (the gingival index) ของผู้ป่วยทั้ง 3 กลุ่ม ในช่วงหลังการใช้น้ำยาบ้วนปากมีค่าลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนใช้อย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่มีความแตกต่างกันในระหว่างแต่ละกลุ่ม แสดงให้เห็นว่า สารสกัดลูกยอมีฤทธิ์บรรเทาอาการเหงือกอักเสบและมีผลเทียบเท่าการใช้น้ำยาบ้วนปาก chlorhexidine อาจพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์บ้วนปากจากธรรมชาติได้

Pharmacogn J. 2019;11(4):678-82