สารสกัดจากใบมะละกอบรรเทาภาวะเกล็ดเลือดต่ำในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

การศึกษาทางคลินิกแบบเปิด มีการสุ่ม และไปข้างหน้า (open-label, randomized prospective study) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดน้ำจากใบมะละกอ (Carica papaya leaf extract; CPLE) ในรูปแบบของยาน้ำเชื่อม (Caripill) ในผู้ป่วยโรคไข้เดงกี (dengue fever; NS1 antigen positive) และผู้ป่วยไข้เลือดออก (dengue hemorrhagic fever) เกรด 1 และ 2 (มีปริมาณเกล็ดเลือด 30,000 - 100,000 ต่อไมโครลิตร) จำนวนทั้งหมด 285 คน อายุระหว่า 1 - 12 ปี โดยสุ่มแยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จำนวน 145 คน เป็นชาย 77 คน และหญิง 68 คน อายุเฉลี่ย 7.43±3.61 ปี ได้รับการรักษามาตรฐานร่วมกับการได้รับยาน้ำเชื่อม Caripill โดยขนาดรับประทานจะแบ่งตามอายุของผู้ป่วยคือ กลุ่มอายุ 1-5 ปี ให้รับประทานครั้งละ 275 มก. วันละ 3 ครั้ง และกลุ่มอายุมากกว่า 5 ปี ให้รับประทานครั้งละ 550 มก. วันละ 3 ครั้ง ติดต่อกันเป็นเวลานาน 5 วัน และกลุ่มที่ 2 จำนวน 140 คน เป็นชาย 66 คน และหญิง 74 คน อายุเฉลี่ย 8.07±2.92 ปี ได้รับเพียงการรักษามาตรฐานเท่านั้น ผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ได้รับ Caripill มีปริมาณเกล็ดเลือดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยในวันที่ 3 มีค่าเฉลี่ยของปริมาณเกล็ดเลือดที่นับได้เท่ากับ 89,739.31 vs 71,114.28 ต่อไมโครลิตร, ในวันที่ 4 เท่ากับ 120,788.96 vs 91,127.14 ต่อไมโครลิตร และในวันที่ 5 เท่ากับ 168,922.75 vs 105,050.12 ต่อไมโครลิตร จำนวนของเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มมีปริมาณเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับวันแรกของการศึกษา แต่กลุ่มที่ได้รับ Caripill มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (จำนวนของเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในวันที่ 5 และจำนวนของเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในวันที่ 3) ในขณะที่กลุ่มควบคุมให้ผลไม่ชัดเจน และผู้ป่วยสามารถทนต่อ Caripill ได้ดี โดยมีการรายงานว่า ผู้ป่วย 2 ราย เกิดอาการอาเจียนจากการใช้ Caripill ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า สารสกัดน้ำจากใบมะละกอในรูปแบบของยาน้ำเชื่อม มีประสิทธิภาพในการเพิ่มจำนวนของเกล็ดเลือดในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก และค่อนข้างมีความปลอดภัยในการใช้ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้เพื่อเสริมการรักษาโรคไข้เลือดออก

Pediatric Health Med Ther. 2019;10:5-11.