ฤทธิ์บรรเทาอาการไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ของอาร์ติโช๊ค

การศึกษาแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม และปกปิดสองทาง (double-blind randomized controlled trial) ในผู้ป่วยไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ จำนวน 102 คน พบว่าหลังจากสิ้นสุดการทดลอง มีอาสาสมัครจำนวน 41 คน ในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดน้ำจากใบอาร์ติโช๊ค (Cynara scolymus L.) ขนาด 200 มก. (มีสาร cynarine 2 มก./เม็ด) วันละ 3 ครั้ง ติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน และอาสาสมัครจำนวน 40 คนที่ได้รับยาหลอก เมื่อทำการตรวจสอบตับของผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มด้วยการอัลตร้าซาวน์ พบว่าจำนวนร้อยละ 81.6 ของอาสาสมัครกลุ่มที่ได้รับสารสกัดใบอาร์ติโช๊ค มีลักษณะทางกายวิภาคของตับดีขึ้น โดยมีค่า hepatic vein flow เพิ่มขึ้น ขนาดตับและ portal vein diameter ลดลง เช่นเดียวกับผลตรวจทางโลหิตวิทยา พบว่าระดับเอนไซม์ที่บ่งถึงความผิดปกติของการทำงานของตับ ได้แก่ alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), ระดับ bilirubin ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงลดอัตราส่วนระหว่าง AST/platelet นอกจากนี้สารสกัดใบอาร์ติโช๊คยังมีผลลดปริมาณไขมันในเลือดของผู้ป่วย ทั้งระดับคอเลสเตอรอลรวม (total cholesterol), คอเลสเตอรอลชนิดแอลดีแอล (LDL-C), คอเลสเตอรอลชนิดเอชดีแอล (HDL-C) และไตรกลีเซอร์ไรด์ (triglycerides) จากการศึกษานี้ จึงสามารถกล่าวได้ว่าการรับประทานสารสกัดน้ำจากใบอาร์ติโช๊คมีผลดีต่อผู้ป่วยโรคไขมันพอกตับ ทั้งช่วยในการลดระดับไขมัน ปรับปรุงโครงสร้างและเสริมการทำงานของตับ รวมถึงลดระดับเอนไซม์ที่บ่งชี้ถึงความเสียหายของตับในผู้ป่วยให้กลับสู่ภาวะปกติ

Phytother Res 2018;32:1382-7