การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาลดความดันโลหิต felodipine กับกาแฟ

ศึกษาผลของการเกิดอันตรกิริยาระหว่างการใช้ยาลดความดันโลหิต felodipine ร่วมกับการดื่มกาแฟในอาสาสมัครสุขภาพดีทั้งเพศชายและหญิงจำนวน 13 คน (อายุระหว่าง 31-65 ปี, เฉลี่ย 52 ปี, ในจำนวนนี้เป็นผู้บริโภคกาแฟจำนวน 9 คน และไม่ใช่ผู้บริโภคกาแฟ จำนวน 4 คน) โดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้ดื่มกาแฟดำขนาด 300 มล. 2 ครั้ง (ในชั่วโมงที่ 0 และ 1 ของการทดลอง) กลุ่มที่ 2 ให้รับประทานยาลดความดันโลหิต felodipine ขนาด 10 มก. (ในชั่วโมงที่ 0 ของการทดลอง) และกลุ่มที่ 3 ให้ดื่มกาแฟดำขนาด 300 มล. (ในชั่วโมงที่ 0 และ 1 ของการทดลอง) ร่วมกับการรับประทานยา felodipine ขนาด 10 มก. มก. (ในชั่วโมงที่ 0 ของการทดลอง) ทำการตรวจวัดค่าความดันโลหิตทั้งช่วงก่อนและหลังการทดลองเพื่อเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลง และทำการเก็บตัวอย่างเลือดของอาสาสมัครเพื่อตรวจวิเคราะห์ค่าทางเภสัชจลศาสตร์ของยาทุกๆ ชั่วโมง จากชั่วโมงที่ 0-8 ของการทดลอง ผลจากการศึกษาพบว่า การดื่มกาแฟมีผลทำให้ค่าความดันโลหิตของอาสาสมัครเพิ่มสูงขึ้น ทั้งค่าความดันขณะหัวใจบีบตัว (systolic blood pressure) และคลายตัว (diastolic blood pressure) และการดื่มกาแฟร่วมกับการรับประทานยา felodipine มีผลทำให้ค่าความดันโลหิตทั้งสองค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการรับประทานยา felodipine เพียงอย่างเดียว แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ค่าทางเภสัชจลศาสตร์ของยา felodipine และคาเฟอีนในเลือดพบว่า ทั้ง 3 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติแต่อย่างใด ผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การดื่มกาแฟอาจมีผลต้านการออกฤทธิ์ของยา felodipine ทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร

Am J Hypertens. 2016; 29(12): 1386-93.