ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของไหมข้าวโพด

การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของไหมข้าวโพดจากตัวอย่างข้าวโพด 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ไหมข้าวโพดหวานสลับสี ไหมข้าวโพดหวาน และไหมข้าวโพดข้าวเหนียว พบว่าสารสกัด 50% เอทานอลจากไหมข้าวโพดหวาน มีฤทธิ์ดีที่สุดในการต้านอนุมูลอิสระ เมื่อทดสอบด้วยวิธี DPPH radical scavenging โดยมีค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระได้ร้อยละ 50 (IC50) เท่ากับ 5991.98±60.61 มคก./มล. สำหรับการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส พบว่าสารสกัดไหมข้าวโพดข้าวเหนียวมีฤทธิ์ดีสุดในการยับยั้ง มีค่า IC50 เท่ากับ 3082.28±347.98 มคก./มล. แต่ยังมีฤทธิ์ต่ำกว่าสารมาตรฐานกรดโคจิก ซึ่งมีค่า IC50 เท่ากับ 58.11±3.95 มคก./มล. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและคุณค่าทางโภชนาการในไหมข้าวโพดทั้ง 3 พันธุ์ พบว่าประกอบด้วยสารกลุ่มฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ ไหมข้าวโพดหวานมีปริมาณไขมันสูงสุด แต่ไม่พบในไหมข้าวโพดข้าวเหนียว ไหมข้าวโพดข้าวหวานสลับสีจะมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงสุด ส่วนไหมข้าวโพดข้าวเหนียวจะมีโปรตีนและเส้นใยสูงสุด แสดงว่าไหมข้าวโพดทั้ง 3 พันธุ์ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือจากการแปรรูปอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับข้าวโพด อาจจะนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเกี่ยวกับสุขภาพได้ แต่ไม่เหมาะหากจะนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทำให้ผิวขาว

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2561;16(3):362-71.