ฤทธิ์ปกป้องตับและต้านออกซิเดชันของเห็ดหลินจือในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี

การศึกษาแบบสุ่มปกปิดทั้ง 2 ฝ่าย และข้ามกลุ่ม (double blind placebo-controlled crossover study) ในอาสาสมัครสุขภาพดี จำนวน 42 คน เป็นผู้ชาย 22 คน ผู้หญิง 20 คน อายุระหว่าง 40-54 ปี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละเท่าๆ กัน กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานเห็ดหลินจือชนิดแคปซูลวันละ 1 แคปซูล (ขนาด 225 มก. ประกอบด้วย สารไตรเทอร์พีนอยด์ (triterpenoids) 7% ได้แก่ ganoderic acids A-G และโพลีแซคคาไรด์ 6%) หลังอาหารกลางวันและอาหารเย็น กลุ่มที่ 2 ให้รับประทานยาหลอกในขนาดที่เท่ากัน นาน 6 เดือน จากนั้นทำการสลับกลุ่ม โดยมีช่วงหยุดพักระหว่างการสลับกลุ่ม 1 เดือน หลังสิ้นสุดการศึกษาพบว่า เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก กลุ่มที่ได้รับแคปซูลเห็ดหลินจือมีสารต้านออกซิเดชัน เช่น สาร thiols, glutathione และเอนไซม์ที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน เช่น superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPx), glucose-6-phosphate dehydrogenase (G-6-PDH), glutathione reductase (GR) ในพลาสมาเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่สารบ่งชี้การเกิดภาวะเครียดออกซิเดชัน (oxidative stress) ลดลง ได้แก่ thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) และ 8-hydroxy-deoxy-guanosine (8-OH-dG) ซึ่งเป็นสารที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันและการทำลาย ดีเอ็นเอ ตามลำดับ นอกจากนี้เอนไซม์ที่บ่งชี้การทำงานของตับได้แก่ glutamic-oxaloacetic transaminase (GOT) และ glutamic-pyruvic transaminase (GPT) ลดลง 42% และ 27% ตามลำดับ จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าการรับประทานเห็ดหลินจือที่มีสารไตรเทอร์พีนอยด์ และโพลีแซคคาไรด์ มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและปกป้องตับ โดยการเพิ่มระดับสารและเอนไซม์ต้านออกซิเดชัน ลดการสร้างอนุมูลอิสระ และลดเอนไซม์ที่บ่งชี้การทำงานของตับ

Pharm Biol 2017;55(1):1041-6.