น้ำมันเมล็ดเทียนดำสามารถควบคุมโรคหืดให้ดีขึ้น

การศึกษาแบบสุ่มและปกปิดทั้งสองฝ่าย (randomized double blind) ในผู้ป่วยโรคหืด จำนวน 80 คน ทั้งชายและหญิง แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานน้ำมันเมล็ดเทียนดำชนิดแคปซูลขนาด 500 มก. วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุมให้รับประทานน้ำมันมะกอกชนิดแคปซูล เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับน้ำมันเมล็ดเทียนดำมีระดับคะแนนจากแบบสอบถามเพื่อประเมินการควบคุมโรคหืด (Asthma Control Test) สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ยังลดปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด eosinophils และเพิ่มปริมาตรของอากาศที่ถูกขับออกในวินาที แรกของการหายใจออกอย่างเร็วและแรงเต็มที่ (Forced expiratory volume in 1 second, FEV1) (FEV1 เป็นข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสมรรถภาพปอด) จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่า การรับประทานน้ำมันเมล็ดเทียนดำมีส่วนช่วยเพิ่มสมรรถภาพปอด ทำให้สามารถควบคุมโรคหืดได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้น้ำมันเมล็ดเทียนดำในผู้ป่วยโรคหืดโดยใช้ระยะเวลาที่ยาวขึ้นต่อไป

Phytother. Res. 2017;31:403-9.