ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของสารสกัดจากเมล็ดลูกซัด

ศึกษาฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของสารสกัดด้วยน้ำร้อนจากเมล็ดลูกซัด(Trigonella foenum graceum) ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยการป้อนยา indomethacin ขนาด 20 มก./กก.) แบ่งหนูแรทเป็นกลุ่มต่าง ๆ คือ กลุ่มที่ป้อนสารสกัด ขนาด 200, 400 มก./กก. และกลุ่มที่ป้อนยา rantidine ขนาด 30 มก./กก. เป็นเวลา 6 สัปดาห์ เปรียบเทียบผลกับกลุ่มควบคุมที่เป็นหนูปกติ และหนูที่เหนี่ยวนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารแต่ไม่ได้รับสารสกัด พบว่าหนูกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากเมล็ดลูกซัดและยา rantidine จะมีขนาดของแผลในกระเพาะอาหาร (ulcer Index) ลดลง ปริมาณและความเป็นกรดของน้ำย่อยในกระเพาะอาหารลดลง และพบว่าระดับของเอนไซม์ catalase, superoxidase dismutase และ glutathione ในกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้น ขณะที่ Thiobarbituric Reactive Substances (TBARS) ลดลง เมื่อเทียบกับหนูกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับสารสกัด สรุปได้ว่าสารสกัดด้วยน้ำร้อนจากเมล็ดลูกซัด มีผลปกป้องกระเพาะอาหารและต้านออกซิเดชั่นในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้

Pharmacogn J. 2018;10(6):1169-73.